2002
autor
Agnieszka Małecka (PL)
tytuł
Towar luksusowy – cykl grafik „krój”
dyplom
magisterski
uczelnia
ASP w Katowicach
promotor
Marian Słowicki
Przedmiotem naszego zainteresowania była przede wszystkim projektowa część dyplomu – opracowanie graficzne pracy pisemnej oraz projekt autorskiej strony internetowej prezentującej cykl własnych – skądinąd bardzo ciekawych – litografii, powstałych na bazie jednego szablonu, poprzez nawarstwianie rysowanych kreską matryc. Strona internetowa zaskakuje dojrzałością projektową i wysokim poziomem typograficznym wynikającym m.in. z niewątpliwego wyczucia litery. To samo dotyczy projektu druku, a oba zaproponowane rozwiązania, mimo tak różnych mediów, są wyraŸnie spójne stylistycznie. Nie możemy nie zaznaczyć na koniec, że doceniliśmy naprawdę wzorowe przygotowanie dokumentacji i samej przesyłki. Akurat w tym fachu to nie tylko kwestia konwenansów, ale świadectwo profesjonalizmu. J.M.