Regulamin przeglądu

 1. Środkowoeuropejski przegląd projektów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) z zakresu szeroko rozumianej grafiki użytkowej (2D) i wzornictwa przemysłowego (3D) – w tym również z projektowania stron WWW, użytkowych projektów interaktywnych i aplikacji ekranowych, tkaniny, ubioru, szkła lub ceramiki, z wyjątkiem dzieł unikatowych – organizowany jest w ramach Europejskiego Przeglądu Projektowania „G4”.
 2. Przegląd nie ma charakteru konkursu, jest wyborem Zamku Cieszyn, redakcji czasopism „Formy.xyz” (PL) i „Typo” (CZ), międzynarodowych instytucji designu: Zamku Cieszyn, Haungarian Design Counsil, Slovak Design Center, Articsók Stúdió (HU) 1977 (SK) zwanych dalej organizatorami.
 3. W przeglądzie mogą brać udział prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) obronione od 1 listopada 2022 do 31 października 2023.
 4. Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.
 5. Do przeglądu prace zgłaszają autorzy, w przypadku prac grupowych – zespoły projektowe. Przy czym zespoły projektowo mogą dokonać tylko jednego zgłoszenia tej samej pracy.
 6. Projekty należy zgłaszać do 31 października 2023.
 7. Podstawą zgłoszenia pracy do przeglądu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.graduationprojects.eu, wgranie maksymalnie 10 ilustracji w plikach jpg, zapisanych w rozdzielczości ekranowej (nie większej niż 1600 × 1200 pikseli [szer. × wys.] w barwach RGB) oraz opisu pracy (max. 2000 znaków). W opisie można podać linki do filmów lub stron prezentujących projekty. Szczegółowe wytyczne dot. opisów oraz sposób wgrywania prac znajdują się na stronie projektu w zakładce „weź udział, FAQ”
 8. Autorzy prac wyrażają zgodę na bezpłatną publikację zgłoszonych materiałów i prezentację projektu na wystawach oraz na przetwarzanie i wykorzystywanie ich danych osobowych w celu publikacji, promocji i realizacji wystawy.
 9. Komisja kwalifikacyjna przeglądu składać się będzie z przedstawicieli organizatorów.
 10. Wytypowane prace zostaną przedstawione na wystawie zorganizowanej przez Zamek Cieszyn w pierwszym kwartale 2024 roku, na łamach katalogu oraz na stronie internetowej przeglądu (www.graduationprojects.eu). O ile organizatorzy uzyskają dodatkowe wsparcie finansowe, wystawa będzie prezentowana również w innych polskich miastach oraz za granicą podczas wybranych festiwali designu.
 11. Liczbę prac typowanych do publikacji i na wystawę określa komisja kwalifikacyjna.
 12. O werdykcie komisji kwalifikacyjnej organizatorzy poinformują uczestników drogą e-mailową oraz na stronie internetowej przeglądu nie później niż 14 stycznia 2024 r.
 13. Organizatorzy uzgodnią drogą e-mailową lub telefoniczną z autorami wybranych prac termin i sposób ich przygotowania do publikacji i wystawy.
 14. We wszelkich nieujętych w regulaminie sprawach decydujący głos należy do organizatorów przeglądu.
 15. W sprawach związanych z przeglądem należy kontaktować się e-mailowo w języku polskim, angielskim lub czeskim z komisarzem przeglądu Stefanem Mańką (gp@zamekcieszyn.pl)
 16. 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3abc, 43-400 Cieszyn. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2. Dane osobowe uczestników i lauretaów będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia przeglądu oraz wystawy, a także w celach marketingowych. 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu. 6. Organizator będzie zbierał ponadto od laureatów następujące dane: adres do korespondencji (wysyłka zwrotna eksponatów), PESEL, data urodzenia, 7. Uczestnikom przeglądu, wystawy przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 8. Uczestnik przeglądu, wystawy zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu a także katalogu wystawy i na tabliczkach informacyjnych dot. projektów. 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa. 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty zakończenia przeglądu. 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania, oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 13. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 14. Więcej informacji na stronach: www.zamekcieszyn.pl